Algemene Voorwaarden


 ARTIKEL 1. Lesjaar en vakanties

Een lesjaar begint in augustus en eindigt in juli. Per lesjaar worden er 38 weken les gegeven, hetgeen inhoudt dat er 14 weken vakantie zijn. De vakanties worden in het begin van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt.

ARTIKEL 2. Inschrijving voor muzieklessen

U kunt zich middels het inschrijfformulier inschrijven voor gitaar, keyboard en/of piano lessen.

Niet volledig ingevulde – en of ondertekende inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier,wordt voor onbepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot lesgeven/lesnemen, waarbij enerzijds CMT, anderzijds de leerling en ondertekende is betrokken.

Inschrijven is gedurende het gehele lesjaar mogelijk. Met de inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Het inschrijfformulier is tevens de lesovereenkomst.

Door inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het gestelde lesgeld. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de leerling heeft CMT het recht om de vordering uit handen te geven.

ARTIKEL 3. Tarieven

Het bedrag komt tot stand door het lesgeld per les te vermenigvuldigen met het aantal te geven lessen en deze te delen door het gewenste betalingstermijn. De prijs is gebaseerd op het volgen van alle 38 lessen per lesjaar, bij het opzeggen van de lesovereenkomst kan het soms voorkomen dat u nog lesgeld verschuldigd bent of dat u teveel hebt betaald, hierover ontvangt u een afrekeningfactuur. Bij instroming gedurende het gehele lesjaar vindt er ook een verrekening plaats van het lesgeld over de nog te volgen lessen. Bij een verandering van de lesprijzen worden deze schriftelijk vóór 1 juni van het lopende lesjaar d.m.v. een prijslijst, geldende voor het volgende lesjaar, bekend gemaakt.

De tarieven zijn exclusief de lesboeken.

ARTIKEL 4. Betalingen

Betaling geschied per maand, vooraf gaande aan de te volgen lessen/ maand. U ontvangt geen factuur! Andere termijnbetalingen in overleg met CMT.

Mocht u niet aan bovengenoemd tijdvak voldoen dan zien wij ons genoodzaakt u een factuur te sturen en € 10,00 per overschrijding extra in rekening te brengen. Deze factuur dient binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Ook zullen de lessen per direct gestaakt worden. Het lesgeld moet altijd worden voldaan! Wanneer U zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt, zijn wij genoodzaakt tot het overgaan naar een incassobureau en komende de extra kosten hiervoor, voor uw rekening.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Bij instroming van de lessen vindt er een verrekening plaats, zodat de betaling naar gelang lestijden voldoet aan het tarief van het lesgeld.

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als de docent in gebreke blijft de lessen te verzorgen (Zie afmelden en verzuim).

ARTIKEL 5. Afmelden en verzuim

Iedere leerling is verplicht bij verzuim van de lessen dit telefonisch, sms, whats-app of per email (met leesbevestiging) te laten weten, bij geen bericht vervalt deze les. Bij verzuim van een afgesproken les door de leerling is niettemin lesgeld verschuldigd voor de gemiste les(sen). Bij ziekte / blessure van de leerling is maximaal over 3 aaneengesloten verzuimde lessen lesgeld verschuldigd. Bij langere absentie worden de lessen hierna “bevroren” en bij terugkomst wordt het teveel betaalde lesgeld verrekend.

Bij een langdurige afwezigheid van de docent door ziekte waardoor er geen gebruik kan worden gemaakt van het inhaalrooster, wordt het lesgeld “bevroren” (met een maximum van 3 maanden) en wordt bij hervatting van de lessen het lesgeld verrekend. Mocht de les niet door kunnen gaan door toedoen van de docent anders dan door ziekte, dan zal de les worden ingehaald, welke bepaald wordt door de docent in overleg met de leerling. Is de leerling verhinderd vervalt het recht op deze les.

De leerling wordt middels telefoon, sms of whatsapp benaderd als er onverhoopt een les niet kan doorgaan.

Mocht de leerling of de leraar eens niet kunnen dan zijn er 2 inhaalles-momenten, 1x voor de eerste 19 lessen (januari) en 1x voor de laatste 19 lessen (einde lesjaar). Deze datums worden aan het begin van het lesjaar bekend gemaakt, kun je niet op deze datums, dan vervalt de les. Er vindt geen restitutie plaats van de gemiste lessen/inhaallessen.

ARTIKEL 6. Opzegging van de lesovereenkomst

Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, met inachtneming van een periode van 1 maand. De docent is niet gerechtigd mondelinge opzeggingen te accepteren.

Na opzegging vindt er ten aller tijden een verrekening plaats deze ontvangt u middels een eindfactuur, u moet nog gevolgde lessen betalen of u ontvangt het teveel aan lesgeld terug.

Na opzegging vindt er dus nog één lesmaand plaats en volgt er een eindfactuur. Besluit de leerling tijdens de opzegperiode geen lessen te volgen dan vindt er geen restitutie plaats van de laatste lesmaand.


Terug